RODO

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Na podstawie art 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych [1] informujemy, że Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest:

Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Babkach Monika Zięba z siedzibą w Babkach nr 4c;
61-160 Poznań.

Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Babkach Monika Zięba zapewnia ochronę przed utratą, zniszczeniem, nieupoważnionym dostępem, zmianą i rozpowszechnianiem Państwa danych osobowych stosując odpowiednie do zagrożeń środki techniczne [5] i organizacyjne.

Dane są przetwarzane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, dokonywania rozliczeń z tego tytułu, a także prowadzenia, przechowywania i udostępniania podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów [2, 4] dokumentacji medycznej.

Informujemy również o przysługującym Państwu prawie do dostępu do treści swoich danych i ich aktualizacji.

Administratora danych obowiązują przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania [2], a także w Ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o Prawach Pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta [3].

Zgodnie z zapisami ustawy, dane niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej, o których mowa w art. 25,nie mogą zostać usunięte.

[1] tekst jedn. Dz. U. z 2002r., nr 101. poz 926, z późn. zm.

[2] Dz. U. 2015 poz. 2069.

[3] tekst jedn. Dz. U. Z 2012r., z 2012 r., poz 159, z późn. zm.

[4] Dz. U. z 2015r poz. 1844 z późn. zm.

[5] Dz.U. z 2004r nr 100 poz. 1024.