Transport sanitarny

od 1 maja 2024r jest realizowany przez:

MEDIK 24 NZOZ W DNI ROBOCZE OD GODZINY 8:00 DO 19:00 na podstawie zlecenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Zgłoszenia zleceń są przyjmowane telefonicznie pod numerem: 61 477 27 27

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TRANSPORTU SANITARNEGO Artykuł nr: 10072 z dnia 05 października 2016

Komunikat w sprawie zasad realizacji transportu sanitarnego

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu pragnie przypomnieć główne zasady realizacji transportu sanitarnego.
W jakich przypadkach przysługuje transport sanitarny finansowany ze środków publicznych

Świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego podmiotu leczniczego, o którym mowa w przepisach o działalności leczniczej, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach:

  • konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym;
  • wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego - w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia - do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem.

W przypadkach innych niż wyżej wymienione, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeniobiorcy przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością.*

Przejazd środkami transportu sanitarnego jest finansowany w 40% ze środków publicznych, w przypadku schorzeń wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.**

Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej ***
Przewóz świadczeniobiorcy środkiem transportu sanitarnego drogowego (ambulansem) do najbliższego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, a w przypadku świadczeń realizowanych w trybie ambulatoryjnym, także z powrotem do miejsca zamieszkania (pobytu) świadczeniobiorcy, realizowanego na zasadach określonych przepisami ustawy* oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia** – na podstawie zlecenia lekarza poz.
Obejmuje:

  1. przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym;
  2. przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie w trybie dziennym;
  3. przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na pierwszorazowe świadczenie z rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo leczenia stomatologicznego i z powrotem;
  4. przewóz, z miejsca zamieszkania (pobytu), celem wykonania zabiegów i procedur medycznych wynikających z procesu leczenia realizowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca, i z powrotem;
  5. przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) do zakładu długoterminowej opieki zdrowotnej.


Przedmiot umowy o udzielanie świadczeń transportu sanitarnego w poz obejmuje również świadczenia transportu sanitarnego ,,dalekiego” w poz
Świadczenia transportu sanitarnego w poz dostępne są od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Umowa o udzielanie świadczeń transportu sanitarnego w poz, poza sytuacjami związanymi z transportem „dalekim”, nie obejmuje obowiązku zapewnienia transportu sanitarnego podlegającego realizacji przez świadczeniodawców w innych rodzajach świadczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach kompleksowości udzielania świadczeń. ****

W przypadkach, gdy miejsce udzielenia świadczenia wskazane skierowaniem na transport sanitarny w poz, nie jest najbliższym we właściwym, uzasadnionym względami medycznymi, zakresie – koszty transportu wynikające z różnicy odległości pomiędzy świadczeniodawcą najbliższym i docelowym, pokrywa świadczeniobiorca, zgodnie z cennikiem obowiązującym w jednostce realizującej świadczenie transportu sanitarnego.

Transport sanitarny realizowany w ramach kompleksowości udzielania świadczeń ****

Świadczeniodawca w ramach środków finansowych określonych w umowie, jest zobowiązany do zapewnienia usług transportu sanitarnego w przypadkach określonych w ustawie *. Konieczność zabezpieczenia transportu sanitarnego obowiązuje więc każdego świadczeniodawcę, który zlecając wykonanie świadczenia stwierdza wskazanie do transportu sanitarnego pacjenta w celu wykonania zleconego świadczenia. Za nieuprawnione należy więc uznać odsyłanie świadczeniobiorców do lekarzy poz w celu uzyskania skierowania na transport sanitarny do placówki, do której w ramach realizowanej umowy, kieruje lekarz inny niż podstawowej opieki zdrowotnej (wyjątek stanowi transport „daleki” – zgodnie z odrębnymi przepisami).

Przewóz pacjenta realizowany jako świadczenie w ramach państwowego systemu ratownictwa medycznego *****

Świadczeniami udzielanymi przez zespoły ratownictwa medycznego są medyczne czynności ratunkowe, udzielane w warunkach poza szpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w tym obejmujące konieczny przewóz pacjenta. Realizacja przewozu chorego w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w ramach systemu ratownictwa medycznego nie wymaga skierowania na transport sanitarny.

Barbara Murawska
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia