Dokumentacja medyczna

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna jest własnością podmiotu, który ją wytwarza.

Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych;
  2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych;
  4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  5. na informatycznym nośniku danych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu), podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę (Podstawa wyliczenia jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale). Jej maksymalną wysokość określa Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

NZPOZ BABKI udostępnia dokumentację medyczna na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego (druki wniosków do pobrania PONIŻEJ lub w rejestracji).

NZPOZ BABKI zastrzega, że zrealizowanie wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej, który podlega opłacie zgodnie z cennikiem NZPOZ BABKI, powoduje konieczność uiszczenia opłaty także w przypadku, gdy wnioskodawca nie dokona odbioru udostępnionej dokumentacji medycznej.

Dokumentacja Pacjenta może być udostępniona jemu samemu, bądź też osobie upoważnionej na pisemny wniosek zainteresowanego bez zbędnej zwłoki, nie dłużej jednak niż w ciągu siedmiu dni roboczych.

Odpłatność za dokumentację medyczną. Podstawa wyliczenia:

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej