PROGRAM OSTEOPOROZY MIASTO POZNAŃ 2024-2027

Adresaci programu

Grupa docelowa to 3840 osób. Uczestnikami Programu mogą być kobiety:

w wieku 50+,

zameldowane na stałe lub czasowo w Poznaniu/zamieszkałe w Poznaniu,

rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla miasta Poznania/pozostające na utrzymaniu osoby, która rozlicza się z podatku we właściwym dla miasta Poznania urzędzie skarbowym,

nieposiadające stałych lub czasowych przeciwwskazań dyskwalifikujących wykonanie badania gęstości kości (w przypadku czasowych przeciwskazań może zostać ustalony nowy termin wizyty),

które wyrażą pisemną zgodę na udział w PPZ.